การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยฯ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

16 มี.ค. 2561 10:10 น. 281 ครั้ง

 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ และคณะอาจารย์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลถึงสภาพปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ : การขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล

การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ กาฬสินธุ์โมเดล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เพื่อลดความเหลี่อมล้ำ และป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
2. การศึกษาต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในไกลเกลี่ยข้อพิพาทของชุมชน เช่น ที่ดิน นิติกรรมสัญญา หนี้สินการกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ละเมิดทรัพย์สิน และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
3. การสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการถ่ายทอดนวัตกรรมทางกฎหมายให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อการป้องกันการกระทำผิด ลดความขัดแย้งและเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
4. การบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาข้อมูลพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (Big Data) ให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

โดยประเด็นดังกล่าวข้างต้น สวพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะรวบรวมเพื่อกำหนดเป็นโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาตามนโยบายกาฬสินธุ์โมเดล และเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด