ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2561

20 มี.ค. 2561 10:03 น. 1,585 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม ซึ่งวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย
1 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช.
2 ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระหว่างเดือนมกราคม-ปัจจุบัน
3 แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
4 การพัฒนาระบบสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีค้ามนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๙
5 การขอเพิ่มอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในประเด็นดังต่อไปนี้
1 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
2 แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ