โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 6

21 มี.ค. 2561 10:48 น. 885 ครั้ง

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมโบนันซ่ารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และบรรยายพิเศษเรื่อง "รู้จัก กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด" สรุปได้ดังนี้

ความเป็นมาของ กพยช. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม อย่างมีบูรณาการ ซึ่งเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และมีหน้าที่ออกนโยบายเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน

การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงานอยู่ 2 มิติ คือ

1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ. พิจารณาและแก้ไขปัญหา

การเสนอแนะปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ

จากนั้น เวลา 13:00 – 17:30 น. เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ผ่านเกม “The Choice ทางเลือก ทางรอด” ดำเนินการโดยทีมศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” เนื้อหาเป็นเกมสมมติสถานการณ์จำลองด้านหนี้นอกระบบ และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเลือกทางที่คิดว่าถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเป็นอย่างดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด