โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

22 มี.ค. 2561 10:35 น. 414 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาในสถานพินิจฯ ได้มีแผนการสอนที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของกรมพินิจฯ เชิงประจักษ์ นำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาฯ ให้ได้รับความรู้ด้านการจัดการศึกษา มีทักษะการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 76 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาครูในกรมพินิจฯ ในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด