สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่าง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ บริษัทเสรีการโยธา จำกัด

29 มี.ค. 2561 10:16 น. 2,736 ครั้ง

 

          วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ นายวิชิต  เดชาติวัฒนา ผู้แทนจากบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติ  วิทยาศาตร์ ระหว่าง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ บริษัทเสรีการโยธา จำกัด โดยมี นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธี  ลงนามดังกล่าว ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ฯ ได้แก่ นายทศพร รัตนมาศทิพย์ พันตำรวจเอก สมชาย ศิริพันธุ์ นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล และนายสมชาติ เจศรีชัย

          ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สถาบันฯ  มีที่ทำการแห่งใหม่ในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดความรัก และความสามัคคีภายในหน่วยงาน โดยสถาบันฯ เน้นการต่อต้านการทุจริตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงการป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด