การประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

2 เม.ย. 2561 10:03 น. 265 ครั้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ รอง ผอ.สกธ.(นางศิวากร คูรัตนเวช) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผอ.สนป. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

1. รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

2. รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีกำหนดเสนอ ครม. พิจารณาประมาณเดือน พ.ค. 2561, ร่างแผนปฏิรูปประเทศ ที่ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว, ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี (แผนแม่บทฯ จัดเป็นแผนระดับที่ 3) และแนวทางการเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี

3. เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562-2565)
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของอนุกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอ กพยช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ข้อสังเกตของอนุกรรมการมีดังนี้

– เพิ่มเติมบทนำ โดยอธิบายเหตุผลความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงกับสาระสำคัญของแผนฯ ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฯ ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ, เหตุผลการไม่นำประเด็นเรื่องทุจริตและยาเสพติดมาบรรจุไว้ในแผนฯ เนื่องจากมีแผนและหน่วยงานเจ้าภาพรองรับอยู่แล้ว
– รูปแบบการใช้ถ้อยคำอื่นที่เหมาะสมแทนคำว่า “แนวทางการดำเนินงาน” ภายใต้ยุทธศาสตร์
– ทบทวนนำประเด็น/โครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิรูปประเทศที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ออกจากแผนปฏิบัติการ และ
– กลไกการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องทีี่ี่่่มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด