กระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ครั้งที่ ๘ (8 th Meeting of the ASLOM Working Group on the Model ASEAN Extradition Treaty)

5 เม.ย. 2561 13:32 น. 431 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ประสานงานหลักของคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM) ซึ่งมีความสำคัญในฐานะกลไกความร่วมมือของอาเซียน ที่รับผิดชอบการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายของภูมิภาคอาเซียน

โดยหนึ่งในการประชุมระดับคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายที่สำคัญ คือ การประชุมคณะทำงานจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Meeting of the ASLOM Working Group on the Model ASEAN Extradition Treaty) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยการประชุมฯ จัดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ การประชุมฯ ครั้งที่ ๔ ในปี ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๕ ในปี ๒๕๕๗

ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีบทบาทนำในการประชุมเวทีนี้ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศได้ให้การสนับสนุนข้อเสนอของไทยหลายประการ ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ยังคงมีประเด็นที่ค้างการพิจารณา ในประเด็นต่างๆ อาทิ พันธกรณีในการส่งตัว (Obligation to Extradite) ฐานความผิดที่ส่งตัวได้ (Extraditable Offences) และข้อบทต่างๆ ในกรณีของการจัดทำสนธิสัญญาระดับพหุภาคี ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการประชุมคณะทำงานอีกเป็นครั้งสุดท้าย และเห็นชอบให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๘ เพื่อหาข้อสรุปของสนธิสัญญาแม่แบบฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ราชอาณาจักรไทย โดยกระทรวงยุติธรรมรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ครั้งที่ ๘ (8th Meeting of the ASLOM Working Group on the Model ASEAN Extradition Treaty) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากประเทศอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม ฯ 

ผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิจารณาร่างสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าว โดยนางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ ๑ สำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุม ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าว

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ ในเนื้อหา และปรับแก้ไขรายละเอียด รวมถึงถ้อยคำต่างๆ ตลอดการประชุมทั้ง ๓ วัน จนกระทั่งทุกประเทศเห็นพ้องและให้ความเห็นชอบร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมบันทึกไว้ว่าร่างสนธิสัญญาแม่แบบที่เสร็จสิ้นแล้วดังกล่าว จะต้องนำไปเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย และที่ประชุมรัฐมนตรีด้านกฎหมายอาเซียน พิจารณารับรองต่อไป โดยขอให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนในฐานะฝ่ายเลขานุการของการประชุมฯ เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการในการนำเสนอร่างสนธิสัญญาแม่แบบดังกล่าว

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานในการประชุมฯ ได้กล่าวปิดการประชุมฯ โดยกล่าวขอบคุณสิงคโปร์ในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ ๗ ที่ผ่านมา ที่ทำให้คณะทำงานดำเนินงานมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการพิจารณาร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ ซึ่งไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะสามารถนำสนธิสัญญาแม่แบบดังกล่าว ไปใช้เป็นมาตรฐานในการเจรจาระหว่างกัน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป ตลอดจนกล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่ได้มาเยือนประเทศไทย และร่วมกันพิจารณาร่างสนธิสัญญาฯ จนแล้วเสร็จในครั้งนี้ 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด