• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

อำนาจหน้าที่

กองกลาง

กองกลาง  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง    

                   (ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวง

                   (ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง

                   (ค)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

                   (ง)  ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง

                   (จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โดยแบ่งงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๒ กลุ่มงาน ดังนี้

 

๑.  ฝ่ายสารบรรณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

                   -  งานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ และเอกสารราชการ การจัดทำทะเบียนหนังสือเข้า - ออก การลงทะเบียนรับหนังสือ การลงทะเบียนเอกสารออกเลขที่ของหนังสือ การคุมบัญชีหนังสือเวียนของกระทรวง การควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ รักษา ค้นหา ยืม คืนเอกสาร สิ่งพิมพ์ และหนังสือราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การสำรวจและการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

                   -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๒. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

                    -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป การพิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ

                 -  ดูแลและดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และดำเนินการตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

                 -  ดำเนินการเกี่ยวการเงิน การบัญชีของกอง

                 -  ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง

                 -  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของกอง

                 -  ดำเนินการดูแล website ของกอง

                 -  ดำเนินการจัดทำสมุดโทรศัพท์กระทรวงยุติธรรมประจำปี

                 -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่มาติดต่อราชการซึ่งเข้า-ออกภายในสถานที่ราชการของกระทรวงยุติธรรม และการบริหารจัดการสถานที่ที่กองรับผิดชอบ

                 -  ดำเนินการเรื่องการขอบัตรผ่านเข้าทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภาของผู้บริหาร

                 -  ดูแลบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุม และการจัดประชุมของกระทรวง 

                 -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

. กลุ่มงานช่วยอํานวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

                 - ดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยอํานวยการนักบริหาร โดยการรวบรวมเสนอข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง เรื่องต่างๆ ของกระทรวงรวมทั้งเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารกระทรวง

                 - การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนักบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การจัดตารางนัดหมาย ประสานงาน อํานวยความสะดวกต่างๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องก่อนนําเสนอผู้บริหาร ติดตาม ข้อมูลตามแผนงานและโครงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจและสั่งการ ช่วยสรุปเรื่องและวิเคราะห์เรื่องเพื่อช่วยในการ สั่งการของผู้บริหาร ตลอดจนการจัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

                 - ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ดําเนินการตรวจเยี่ยม/ตรวจราชการ ของปลัดกระทรวงยุติธรรม

                 - ดําเนินการจัดข้าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิเศษอื่นๆ

                 - อํานวยการประสานงาน และกํากับติดตามงานรัฐพิธี งานพิธีการในโอกาสต่างๆ และงานกิจการพิเศษ อื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม

                 - จัดทําและรวบรวมร่างคําขวัญ คํากล่าวปราศรัย สุนทรพจน์ ปาฐกถา คําบรรยาย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม

                 - ดําเนินเกี่ยวกับการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิงศพและเครื่องประกอบเกียรติยศของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

                 - ดําเนินการเรื่องการขอบัตรผ่านเข้าทําเนียบรัฐบาล และรัฐสภาของผู้บริหาร

                 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

๔. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

                 -  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์

                   -  การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางการรวบรวม การให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวง

                 -  กำกับดูแล และติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงานประชาสัมพันธ์

                 -  ดำเนินการพัฒนาระบบเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม

                -  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบศิลปกรรม การถ่ายภาพนิ่ง ภาพสไลด์ การถ่ายวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมภายใน ภายนอกกระทรวง งานพิธีการต่าง ๆ การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง 

                -  รวบรวมผลการดำเนินงาน ข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม วิเคราะห์ข่าวที่มีผลกระทบทางสื่อมวลชน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการ แนวทางการประชาสัมพันธ์ต่อโฆษกกระทรวงยุติธรรมและรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

                -  การจัดแถลงข่าวชี้แจงทำความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและประชาชน

                -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 00:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 4,268 คน