สกธ. เปิดหลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

2 พ.ค. 2561 16:29 น. 265 ครั้ง

ในช่วงเช้าวันที่ 1 พ.ค. 61 ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

หลักสูตรฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความสำคัญในด้านหลักสิทธิมนุษยชน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระและมูลนิธิที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและผู้สนใจ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 58 คน จาก 28 หน่วยงาน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด