ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย

11 พ.ค. 2561 09:41 น. 431 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

พร้อมทีมคณะติดตามฯ จากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด

วัตถุประสงค์การติดตามการปฏิบัติงานในครั้งนี้
1. เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ.
2. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 3.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ และจ.อุทัยธานี

โดยในเวลา 08.30-12.00 น.
นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศยช. 2 แห่ง ดังนี้

1. ศยช.เทศบาลตำบลกลางดง (เข้มแข็ง) คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งแนวคิดการพัฒนา 4 ท (ทัศนคติทักษะ ทรัพยากร และทางออก) สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ได้แม่นยำ โดยมีกลยุทธ์เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้านเป็นที่ประจักษ์ เน้นกลไกยุติธรรมทางเลือกโดยกระบวนการไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาท เป็นจุดเด่นของศูนย์ประกอบกับมีการระดมความคิดในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยเน้นแผนการป้องกันอาชญากรรม การสร้างการรับรู้ ด้านกฎหมาย ให้กับคนในชุมชน

2. ศยช.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล (ต้องพัฒนา)
เป็น ศยช. ที่ต้องมีการพัฒนาโดยการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้คณะกรรมการ ศยช. เข้าใจในบทบาทภารกิจของ ศยช.และของ กระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นที่ คณะกรรมการ ศยช. เพื่อการถ่ายทอดไปถึงประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้มีการอัดคลิปของผู้มาใช้บริการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลกลางดงจำนวน 3 ราย เพื่อนำไปถอดบทเรียนผลสำเร็จของงานยุติธรรมชุมชน

ต่อมาเวลา 13.00 น.- 17.00 น.
เป็นการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สยจ. และหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้มอบนโยบายกระทรวงยุติธรรมและถ่ายทอดนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งเรื่องการบริหารคน งบประมาณ พัฒนาระบบ มาตรฐานงาน การขับเคลื่อนกพยจ. และการป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานและโครงการต่างๆให้กับยุติธรรมจังหวัด 9 จังหวัดพร้อมกับทีมงาน

2. เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สยจ. 9 จังหวัด ได้แก่ สยจ.สุโขทัย,สยจ.กำแพงเพชร, สยจ. ตาก, สยจ.นครสวรรค์, สยจ.พิจิตร , สยจ.พิษณุโลก, สยจ.เพชรบูรณ์, สยจ.อุตรดิตถ์ และ สยจ.อุทัยธานี ซึ่ง สยจ.ทั้ง 9 แห่งนี้ สามารถนำนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เช่น มาตรฐานการให้บริการ สื่อการประชาสัมพันธ์ (โปรสเตอร์,Callcenter, ป้ายไวนิล) การปักหมุดแผนที่ สยจ. ศยช. และ กพยจ. มาปรับใช้ในพื้นที่ในรูปแบบบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการในจังหวัด เพื่อนำนโยบายของกระทรวงยุติธรรมมาขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ทั้งนี้ สชจ. สกธ. ได้นำเรื่อง กาฬสินธุ์โมเดล หนองบัวลำภูโมเดล ปัญหาหนี้นอกระบบ และตัวอย่างวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชัยภูมิ จัดทำเป็นเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด