ยธ.อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง

16 พ.ค. 2561 09:15 น. 442 ครั้ง

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจาก 9 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันแรกการอบรม
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรค์ นายประทีป ศิลปเทศ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ กล่าวรายงาน

สรุปการบรรยายช่วงเช้า หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชนพลังประชาชน”
สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
ยุติธรรมชุมชนเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนตามบทบาท/ภารกิจ หน้าที่ของภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่
– การระงับข้อพิพาท
– การคืนคนดีสู่สังคม : เป็นมาตรการทางเลือกให้โอกาสผู้ที่กระทำผิดที่ไม่ได้กระทำผิดร้ายแรงได้รับการแก้ไขฟื้นฟู จากคนในชุมชนที่ต้องมีความรัก ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
– การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการช่วยเหลือเหยียวยา : การเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นในส่วนของค่าตอบแทน ค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (สชง.)
– การให้ความรู้ทางกฎหมาย โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดรับเรื่องราวร้องทุกข์และเป็นที่ปรึกษาในส่วนของกฎหมายในคดีต่างๆ ให้กับคนในพื้นที่
– การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด : การประเมินสถานการณ์ปัญหาคนล้นคุกปัจจุบันพบว่ามีจำนวนมากขึ้นถึง 330,000 คน ยังคงพบเห็นการเสพ จำหน่าย ยาเสพติดในคุกอยู่มากยังคงเป็นประเด็นทำให้เป็นปัญหานี้อยุ่ในปัจจุบัน
– การบูรณาการการทำงาน ให้เกิดกลไกลการแลกเปลี่ยนการทำงานผ่านกลไกล กพยจ. โดยภาครัฐต้องมีการบริหารงานในหน้าที่ที่ชัดเจน

สรุปการบรรยายช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมแบบสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วย “The Choice เกมทางเลือกทางรอด” โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมม ด้วยเนื้อหาเป็นการจำลองสถานการณ์หนี้นอกระบบ ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มร่วมกันตัดสินใจในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเป็นหนี้นอกระบบ และสถานการณ์ที่ต้องควบคุมให้ตนเองไม่ให้เกิดหนี้ โดยเกมจะมีทางเลือกให้กับผู้เล่น ให้เจอทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด