อนุฯบุคลากร พิจารณาแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

17 พ.ค. 2561 12:02 น. 294 ครั้ง

วันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ร่วมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ในส่วนของการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ประกอบด้วย

(1) ระดับภาพรวมทุกหน่วยงาน (Universal Level) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล รวมถึงการส่งเสริมและสร้างองค์กรแห่งความสุข ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและความแตกต่างของบุคลากรในแต่ละช่วงวัย เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดสวัสดิการฯ และการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการด้านการจัดสวัสดิการฯ และการสร้างองค์กรแห่งความสุขต่อไป

(2) ระดับกลุ่ม (Group Level) ในส่วนของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ควรพิจารณาการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความมั่นคง และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด