กิจกรรม 5 ส (Big cleaning day) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

25 พ.ค. 2561 17:18 น. 2,544 ครั้ง

นโยบาย 5ส
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานกิจกรรม 5ส เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ในการปฏิบัติงานโดยให้บุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกันจนเป็นวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ อีกทั้ง การดำเนินกิจกรรม 5ส ยังช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ภาพการประชุมครั้งที่ 1

ภาพการประชุมครั้งที่ 2

กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง “การดำเนินกิจกรรม 5ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

กิจกรรมศึกษาดูงาน “หน่วยงานต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม 5ส”
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ณ บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบ

อัลบั้มรูปภาพ