การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 3/2561

28 พ.ค. 2561 09:45 น. 321 ครั้ง

วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ได้มีข้อสังเกต เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... ที่เสนอ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณาทบทวน ในประเด็นเรื่องกระบวนการจัดเก็บประวัติอาชญากรรม การปกปิดข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การลบข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติอาชญากรรมของหน่วยงานต่างๆ โดยมีข้อเสนอที่สามารถดำเนินการได้ก่อน คือ การหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมในบางกรณี และเสนอต่อ กพยช. ต่อไป

พร้อมทั้งเห็นชอบให้ประสานติดตามการศึกษาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในเรื่องการดำเนินการศึกษาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการสมัครเข้าทำงานหรือเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผู้ต้องโทษในคดีอาญา เพื่อให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนได้ และรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด