• Slide 0
  • Slide 1

ยธ 02002/ว 1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552

ยธ 02002/ว 1

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561 10:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 337 คน