ประกาศ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ The Grand ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์สอบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

6 มิ.ย. 2561 16:05 น. 169 ครั้ง

เอกสารแนบ