ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2561

13 มิ.ย. 2561 11:06 น. 260 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 (JA 1) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมการประชุม และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นเลขานุการฯ

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำแบ่งเป็น 3 กรอบ และมีมติสำคัญมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ในการดำเนินงานแต่ละกรอบ ดังนี้

กรอบที่ 1 การกำหนดนิยามและแนวทางการติดตามข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ
-ควรกำหนดนิยามการกระทำผิดซ้ำให้ครอบคลุมแนวคิดเรื่องการกระทำผิดซ้ำได้อย่างรอบด้าน ทั้งในมิติ rearrest (ชั้นจับกุม) reconviction (ชั้นพิพากษา) และ recommitment (ชั้นเข้าสู่ระบบพัฒนาพฤตินิสัย) เพื่อแสดงข้อมูลการกระทำผิดซ้ำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นระบบ
-แนวทางการติดตามข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ควรกำหนดจำแนกฐานความผิดและโทษเกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบที่ 2 การจำแนกประวัติภูมิหลังผู้กระทำผิดเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
-ควรกำหนดประเภทข้อมูลปัจจัยภูมิหลังของผู้กระทำผิดที่เป็นสาเหตุของการกระทำผิดซ้ำให้ชัดเจน เพื่อการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดซ้ำ สามารถนำมาประกอบการจัดทำแผนการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม และวางแผนก่อนปล่อยตัวผู้กระทำผิดเพื่อการป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
-ควรเชื่อมโยงข้อมูลปัจจัยภูมิหลังและการกระทำผิดซ้ำ ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยใช้โจทย์ที่กำหนดตามกรอบที่สอง ฒนาข้อมูลให้เป็นรูปแบบ digital เพื่อการนำข้อมูลมาประมวล วิเคราะห์ผ่านระบบในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การดำเนินงานนี้จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา data ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงยุติธรรม (MOJ Big Data Action Plan) ให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด