แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC ด้วย Big Data ระบบยุติธรรม

13 มิ.ย. 2561 11:15 น. 2,420 ครั้ง

12 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารเอ โดยท่านทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมหารือและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบ
1. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ด้านการขับเคลื่อนศูนย์ DXC ให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการเสนอ 3 นโยบายสำคัญ (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมภิบาล ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติของศูนย์ DXC ต่อไป

2. ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

3. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเห็นชอบในหลักการโดยมีประเด็นไห้ฝ่ายเลขานุการเสนอเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ที่ 5 ให้ IT สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์

4. การเข้าร่วมเครือข่าย DXC ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC ด้วย Big Data ระบบยุติธรรมที่โปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็วขึ้น โดยใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่

1. มติที่ประชุม เห็นชอบ Action Plan การดำเนินงานเพื่อเกิด Big Data กระบวนการยุติธรรม ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Big Data โดยต้องเพิ่มปริมาณการเข้าใช้ระบบ DXC

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการร่วมกับ สพร. เตรียมการ Workshop ให้สอดคล้องกับ Framework ในเรื่อง Data Government โดยเชิญ อนุกรรมการ เข้าร่วม

ที่ประชุมร่วมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำงบบูรณาการแผนงานบูรณาการ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ และปรับกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณบูรณาการให้สอบคล้องกับสำนักงบประมาณ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด