ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การเลื่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

13 มิ.ย. 2561 13:51 น. 240 ครั้ง

เอกสารแนบ