สยจ.ลพบุรี เข้าร่วมเวทีประชาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

13 มิ.ย. 2561 20:37 น. 93 ครั้ง
          วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายณรงค์ นวลอินทร์ และนางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์ นิติกร เข้าร่วมเวทีประชาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์วัดนกเขาเปล้า หมู่ที่ ๔ ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี และศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด