หารือร่างแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

20 มิ.ย. 2561 13:27 น. 326 ครั้ง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม (JA1)

โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้

1. รายงานความคืบหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม แจ้งจำนวนโรงเรียนอุปถัมภ์ของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 873 โรงเรียน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบ 10 หน่วยงาน
2. การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นำเสนอ (ร่าง)แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ความป็นมาและสาระสำคัญของโครงการ
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบเนื้อหาในการดำเนินงาน 4 กรอบ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้แก่ 1.การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2.การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง 3.การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด 4.การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมในการสำรวจสภาพปัญหาในโรงเรียนเพื่อให้สามารถนำกระบวนการและสื่อที่มีความเหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามากที่สุด
3. การพิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจได้นำเสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง 4 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนทึ่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีความเห็นให้จัดทำขอบเขตการดำเนินงานร่วมกันให้มีความครอบคลุม และกว้างขึ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้ง่ายและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด