ป.ป.ส. ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

21 มิ.ย. 2561 14:10 น. 347 ครั้ง

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมี นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 11/2561 ณ ห้องประชุม Command Centre สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ