รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางในการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2561

21 มิ.ย. 2561 15:06 น. 250 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางในการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทำงานตรวจรับฯ จะตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อนำไปเผาทำลาย ครั้งที่ 48 จำนวน 7,245 คดี คิดเป็นน้ำหนักของกลางสุทธิรวมประมาณ 6,322 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 13,700 ล้านบาท โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

  • ตรวจสอบให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติดให้โทษของกลางพร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติด
  • ห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บรรจุลงหีบห่อติดหมายเลข และคณะทำงานตรวจรับฯ เซ็นชื่อกำกับไว้ทุกหีบห่อ
  • คณะทำงานตรวจรับฯ และผู้ส่งมอบร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับฯ
  • นำหีบห่อยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เข้าเก็บในบริเวณที่จัดไว้ในคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง อย. แล้วปิดประตูนิรภัยทางเข้าคลังฯ โดยติดหนังสือที่ลงลายมือชื่อของคณะทำงานตรวจรับฯ ทั้ง 20 คน กำกับไว้ที่ประตูนิรภัยทางเข้าคลังฯ แล้วมอบกุญแจประตูนิรภัยทางเข้าคลังฯ ให้แก่ประธานคณะทำงานตรวจรับฯ (นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นผู้เก็บรักษา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ