ป.ป.ส. ร่วมกับ รพ.ตร. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล

24 มิ.ย. 2561 13:36 น. 302 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พลตำรวจโท ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ เลขานุการคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและ การรักษาพยาบาลระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยโรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลร่วมกันมาในอดีต แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาคารสถานที่ และหน่วยตรวจต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ทำให้เกิดความสับสนในการรับบริการจึงได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดและให้มีผลสิ้นสุดลงทันที บัดนี้ รพ.ตร. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลฉบับใหม่ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและรักษาพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่ดูแลข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 6,000,000 บาท

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. และโรงพยาบาลตำรวจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตราฐานและครบวงจรด้านส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก”

ด้าน พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ห้องฉุกเฉินฯ ซึ่ง รพ.ตร. เองมีภารกิจในการดูแลข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงานก็มีความเกื้อกูลกันด้วยดีเสมอมา การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อทำให้การทำงานและให้คนไข้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ