สกธ. อบรมการใช้งานระบบ DXC ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร

2 ก.ค. 2561 10:28 น. 327 ครั้ง

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ., กพน., คป., กบค.รท, DSI และ ปปส.

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรม 17 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำทุ่งสง, เรือนจำปากพนัง, ทัณฑสถานนครศรีธรรมราช, จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป.

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษธานี ผู้เข้าอบรม 16 คน ได้แก่ จนท.สยจ., คป., DSI, รท., ปปส.ภาค 8, จนท.ศูนย์ฝึกฯ เขต8 และ กพน.

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ผู้เข้าอบรม 14 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำชุมพร, เรือนจำหลังสวน, จนท.สยจ., สถานพินิจฯ, กบค. และคป.

โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่อบรมและติดตามปัญหาการใช้งานระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ จนท. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้รับข้อสังเกต และปัญหาการใช้งานระบบเพื่อมาตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด