การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9

2 ก.ค. 2561 10:31 น. 303 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 11 จังหวัด ดังนี้ 1.สยจ. สุพรรณบุรี 2.สยจ.กาญจนบุรี 3.สยจ.ชัยนาท 4.สยจ.สิงห์บุรี 5.สยจ.พระนครศรีอยุธยา 6.สยจ.ปราจีนบุรี 7.สยจ.สระแก้ว 8.สยจ.นครนายก 9.สยจ.ลพบุรี 10.สยจ.สระบุรี 11.สยจ.อ่างทอง

เวลา 9.00 – 11.00 นาฬิกา

ตรวจเยี่ยม ศยช. 2 แห่ง คือ ศยช.เทศบาลตำบลบ้านดอน และ ศยช. อบต.ยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละ ศยช. มีแนวทางการขับเคลื่อนงานยุติธรรม ดังนี้

ศยช.เทศบาลตำบลบ้านดอน แนวทางการขับเคลื่อน
1.งาน ศยช. ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจงานเทศบาล
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ศยช.ทต.บ้านดอน อีก 1 คณะ เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานภารกิจ ศยช. เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการมาขอรับบริการที่ ศยช.ทต.บ้านดอน
3. มีการเผยแพร่ภารกิจของ ศยช. ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเครือข่าย
4. เป็น ศยช.ที่รองรับการรายงานตัวของผู้มารายงานตัว ในภารกิจด้านที่ 5

ศยช.อบต.ยุ้งทะลาย มีแนวทางการขับเคลื่อนและข้อเสนอ ดังนี้
1. มีสถานที่ตั้งให้กับ ศยช.
2. มีผู้ประสานงานด้าน ศยช. และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน
3. มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ 5 ด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน ศยช.
2. ควรจัดสรรบุคลากรมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชนในพื้นที่

ต่อมา เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา

เป็นการมอบนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 จังหวัด และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อสะกัดปัญหาในเรื่องของ ศยช.และการขับเคลื่อน กพยจ. เพื่อนำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์และเสนอนำเรียนผู้บริหารต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด