สกธ.จัดกิจกรรม “ชื่นใจ...เด็กไทยรู้กฎหมาย” (โรงเรียนอุปถัมภ์)

9 ก.ค. 2561 11:38 น. 270 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรม “ชื่นใจ...เด็กไทยรู้กฎหมาย” (โรงเรียนอุปถัมถ์) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือตกเป็นผู้กระทำผิด เพื่อเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness)

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวัยเด็ก สอดแทรกความรู้เบื้องต้นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 4 ห้อง จำนวน 142 คน

นักเรียนได้เรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้เสริมทักษะ ภายใต้กรอบการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ (ด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม/ด้านการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง/ด้านการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด) ดังนี้

1. Role Playing : การแสดงบทบาทสมมติ ผ่านบทละครสะท้อนปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ควรรู้ในโรงเรียนและภัยใกล้ตัวในสังคม

2. ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้
- ฐานที่ 1 : เกม “ข้ามเส้น”
เพื่อการสร้างวินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคม
- ฐานที่ 2 : เกม “คุณจะทำอย่างไร”
เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- ฐานที่ 3 : เกม “ปฏิเสธ”
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น และยึดมั่นในการตัดสินของตนเองอย่างถูกต้อง
- ฐานที่ 4 : การเรียนกระบวนการยุติธรรมผ่านสื่อ VDO

3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จากน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 5 คน จาก สวพ. กนป. สสอ.

4. (ร่าง) Project Presentation สร้างสรรค์สื่อ/กิจกรรม เพื่อสื่อสารกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ควรรู้ในโรงเรียน ซึ่งในกิจกรรมนี้จะต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ 20 กรกฎาคม 61

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สวพ. และ กนป. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ