ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนเมษายน 2561

13 ก.ค. 2561 13:54 น. 607 ครั้ง

1) กระทรวงยุติธรรมผนึกกำลังสำนักงานศาลยุติธรรมนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับ

 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 : แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ (The ASEAN + 3 Workshop on Crime Trends and the Rule of Law: Guideline on the Collection, Analysis and Utilization of Big Data in Recidivism)

3) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม สร้างเครือข่ายให้ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลหนี้นอกระบบแก่เด็กและเยาวชนและเครือข่าย

 

4) การมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

 

5) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้ากับมูลนิธิปั้นเด็กดีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 

6) โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

7) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)