• Slide 0

KM ประจำเดือนกรกฎาคม : เทคนิคการสืบสวนสอบสวน บรรยายโดย พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม ค.ต.ป. ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม

ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 16:10 น.

จำนวนผู้อ่าน 190 คน