สกธ. เปิดหลักสูตร Crime Prevention

19 ก.ค. 2561 09:49 น. 550 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม ซึ่ง สพก. จัดการอบรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 57 คน จาก 27 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

และนอกจากนี้ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สกธ.กับบทบาทการขับเคลื่อนกรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรม” โดยให้คำจำกัดความของอาชญากรรมในแต่ละด้าน และหยิบยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพได้ชัดขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำบทความวิชาการ ทั้งนี้ ได้แนะแนวการเขียนให้ชี้เป้าปัญหาอาชญากรรมที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน เช่น การกระทำผิดซ้ำ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ