สกธ. อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

24 ก.ค. 2561 10:16 น. 377 ครั้ง

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ., กพน., คป., กบค., กสพ., รท.

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าอบรม 12 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกาฬสินธุ์, จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรม 18 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกลางนครราชสีมา, จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ, จนท.คป., จนท.กสพ. และ จนท.บค.

โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่อบรมและติดตามปัญหาการใช้งานระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ จนท. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้รับข้อสังเกต และปัญหาการใช้งานระบบเพื่อมาตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด