กรอบแนวทางการบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2563 – 2564 “สร้างคนเก่ง ส่งเสริมคนดี ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข”

14 ส.ค. 2561 10:17 น. 1,092 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สร้างคนเก่ง) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมผ่านการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการถอดบทเรียนที่สำคัญจากกรณีศึกษา

ด้านที่ 2 การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ส่งเสริมคนดี) มุ่งเน้นการตระหนักรู้และกระตุ้นให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องตามค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสังคมในทุกมิติ

ด้านที่ 3 การสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข) มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างสมดุลชีวิตการทำงานให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จัดทำร่างคำขอและโครงการฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด