สกธ.ลงนาม mou เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

23 ส.ค. 2561 16:36 น. 1,068 ครั้ง

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายรักษเกชา แฉ่ฉาย) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นสมาชิกของเครือข่าย DXC ในลำดับที่ 24 ในการเข้าร่วมเครือข่ายครั้งนี้ จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น (สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานศูนย์ DXC กรอบที่ 1 : Connected)

ต่อมาได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 โดย รอง ผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการโครงการภายใต้กรอบแนวทางการจัดทำงบบูรณาการ แผนงานบูรณาการ การปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 โดย ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม ของ (ร่าง)กรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล ในร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562-2565) และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการของบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งมีกรณีศึกษาโครงการของหน่วยงานต่างๆที่เป็นตัวอย่างของการบูรณาการ เช่น โครงการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีการสร้าง Application ที่มีการดึงข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้บริการเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนได้

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ จะจัดทำโครงการด้าน IT ที่มีลักษณะการบูรณาการ และส่งมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด