ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

31 ส.ค. 2561 11:47 น. 499 ครั้ง

1. การพัฒนาความร่วมมือด้านยาเสพติดกับเครือรัฐออสเตรเลีย

2. การปราบปราม ตรวจค้น และจับกุมพวกแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ

 3. การลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองระหว่างกรมบังคับคดีกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี “ทัวร์อาชีพร้อยแก่นสารสินธุ์”

5. การลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ

6. โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม

8. กระทรวงยุติธรรมร่วมจัดกิจกรรม “GENDER MATTERS” ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด