ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

31 ส.ค. 2561 12:38 น.

ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ให้การต้อนรับ Mr.Salahudin, Director of Criminal Law Affairs

ผู้แทนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สาธารณรัฐอินโดนีเซียพร้อมคณะ

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานราชทัณฑ์ เกี่ยวกับภารกิจการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

การอภัยโทษ และการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัย

รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม โดยกองการต่างประเทศ

และการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด โดยนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษากองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care : Center for Assistance to Reintegration and Employment) และระบบติดตามประเมินผลโดยระบบฐานข้อมูล (Big Data) ในการช่วยวิเคราะห์ผู้ต้องขังเพื่อจัดทำโปรแกรมจำแนกการบำบัดแก้ไขรายบุคคล

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ