ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

5 ก.ย. 2561 11:08 น. 509 ครั้ง

1.การพัฒนาความร่วมมือด้านยาเสพติดกับเครือรัฐออสเตรเลีย

2. การปราบปราม ตรวจค้น และจับกุมพวกแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ

3. การลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองระหว่างกรมบังคับคดีกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี “ทัวร์อาชีพร้อยแก่นสารสินธุ์”

5. การลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ

6. โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม

8. กระทรวงยุติธรรมร่วมจัดกิจกรรม “GENDER MATTERS” ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม