โครงสร้าง/ภารกิจ/หน้าที่


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 10:11 น.

โครงสร้าง/ภารกิจ/หน้าที่

โครงสร้างของสำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย ๑ งาน ๒ กลุ่มงาน ดังนี้

๑) งานบริหารทั่วไป
๒) กลุ่มงานประสานการเมือง
๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 

 

เอกสารแนบ