TIJ และ UN Women จับมือเสริมพลังผู้หญิงหนุนความเท่าเทียม

27 ก.ย. 2561 18:37 น. 651 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจับมือกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
(
UN Women) ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการผลักดันและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสนับสนุนการโครงการการเสริมพลังของผู้หญิงและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ระยะที่ 2 ไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม และเสริมพลังให้กับผู้หญิงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางปรับปรุงกฎหมายการพัฒนางานวิจัยและศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และลดปัญหาความรุนแรงและไม่เท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนำมาสู่การพัฒนาสังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 

 

 

แม้ประเทศไทยได้ถูกเลื่อนเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความพยายามปฏิรูปกฎหมายและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีส่วนทำให้ “ผู้หญิงยุคใหม่” ได้รับสิทธิมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยุคก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงซับซ้อนมากขึ้น ผู้หญิงบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงโอกาสและการพัฒนาอาทิ ผู้หญิงในกลุ่มผู้อพยพหรือคนชายขอบ ผู้หญิงในเขตชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น TIJ และ UN Women มองว่าการจัดการกับปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือและความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงกรอบกฎหมายและนโยบาย การสนับสนุนทางงบประมาณ และสร้างองค์ความรู้ของสังคมในวงกว้าง

 

กุญแจสำคัญคือการลงมือปฏิบัติ อันมาจากความเข้าใจต้นตอและแนวโน้มของปัญหารวมถึงข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงและผลักดัน
ความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนการเข้าถึงความยุติธรรมและโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นได้

 

ที่ผ่านมา UN Women ได้ดำเนินงานผลักดันสิทธิและความเสมอภาคในประเทศไทยและภูมิภาคแปซิฟิกมาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา และสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแคมเปญ SpeakUpSpeakOut และ แคมเปญ HeforShe อีกทั้ง ได้มีการขยายความร่วมมือกับศาลครอบครัวกลางและเยาวชนแห่งประเทศไทยจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้เสียหายและผู้กระทำผิดหญิง

 

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา (2561) TIJ และ UN Women ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและจัดโปรแกรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่ตีแผ่ข้อมูลเชิงลึกของสถานการณ์ความไม่เสมอภาคและความรุนแรงทางเพศในระดับประเทศ เช่น รายงานการศึกษาเรื่อง คดีข่มขืน ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อ
ความรุนแรงทางเพศในไทยและเวียดนาม ซึ่งชี้ว่าผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศต้องเผชิญแนวปฏิบัติทางกฎหมาย ทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่การยอมความหรือล้มคดี
ซึ่งผลจากการศึกษานี้นำมาสู่แนวทางปรับปรุงกรอบกฎหมาย เป็นต้น

 

ความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคมจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาแนวทางป้องกันและปรับปรุงข้อกฎหมาย ผ่านการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรแบบบูรณาการของสหประชาชาติทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศไทยเป็นการยุติอาชญากรรมและพฤติกรรมลอยนวลของผู้กระทำรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น อันจะนำมาสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป