วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61 พ.ต.ท พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ปาฐกถา โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ :ยุวชนสมานฉันท์ (Youth Collaboration on Social Harmony ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคนรินทร์ และยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทราเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ให้เป็นที่แพร่หลายของภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยกระบวนการสันติวิธี โดยนายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “อำนวยความยุติธรรม” โดยนายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com