วันนี้ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยการเปิดเวทีอภิปรายเพื่อการถอดบทเรียนและสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในมิติต่างๆของพื้นที่ภาคเหนือ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com