วันนี้ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปและถอดบทเรียนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการลดความขัดแย้งในมิติของพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com