วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Info Graphics) ภายใต้หัวข้อ “มุ่งเดินหน้าสามัคคีปรองดอง” โดยมีพันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และช่วงเช้า มีการบรรยายโดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวนิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่ 2 มีการบรรยายโดย พันเอก วันชนะ สวัสดี รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com