สกธ. ร่วมกับ สพร. จัดทำ Data Governance Framework

9 ต.ค. 2561 11:37 น. 256 ครั้ง

 

วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม JA2 นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) พร้อมด้วย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีการหารือในการดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์ DXC สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

กำหนดการทำ Overview ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 ต.ค.2561
กำหนดอบรมการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) 4 กลุ่ม ในช่วง ต.ค.2561 – ม.ค.2562 ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย DXC

ที่ประชุมเห็นชอบรายละเอียดหลักสูตรตามที่ สพร. นำเสนอ ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานสามารถนำไปดำเนินการจัดทำ Data Governance ในส่วนการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับศูนย์ DXC และในส่วนของหน่วยงานตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการจัดกลุ่มข้อมูล การจัดทำ Policy ในการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ DXC อย่างเป็นระบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด