คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญายืมเงิน

9 ต.ค. 2561 15:15 น. 75,851 ครั้ง

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญายืมเงิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน
โครงสร้างของสัญญากู้ยืมเงิน
- ส่วนนำของสัญญา
- เนื้อหาของสัญญา
- ส่วนลงท้ายของสัญญา
- ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทำนองเดียวกันที่ต้องพึงระมัดระวัง
ตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงิน

เอกสารแนบ