สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

11 ต.ค. 2561 17:31 น. 68 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องประมาทจราจร เรื่องหมิ่นประมาท ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เรื่องที่ดิน และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กรณีจราจร ร่างกาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด