สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีให้บริการประชาชนประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561

11 ต.ค. 2561 20:55 น. 96 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ดังนี้
• ที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษากฎหมาย จำนวน ๕ ราย ได้แก่
-กรณีฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ๑ ราย
-กรณีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ๒ ราย
-กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงิน ๑ ราย
-กรณีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ๑ ราย
• การขอรับเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด