อธิบดีกรมบังคับคดีหารือทวิภาคีกับอธิบดีกรมบังคับคดีสหพันธรัฐรัสเซีย

12 ต.ค. 2561 21:42 น. 86 ครั้ง

           วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) เวลา 15.00 น นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 เข้าประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr.Dmitriy Aristov อธิบดีกรมบังคับคดี Federal Bailiffs’Service สหพันธรัฐรัสเซีย ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งประเด็นหารือทวิภาคีเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ ระหว่างกันในการบังคับคดีแพ่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความคืบหน้าเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน การเรียนเชิญอธิบดีและผู้บริหารของกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ Asean+3 ที่กรมบังคับคดีจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2562
            ในการนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้กล่าวขอบคุณ Mr.Dmitriy Aristov อธิบดีกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซีย ที่ได้เชิญให้กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง ครั้งที่ 9 และที่ผ่านมา และได้เชิญให้นําเสนอพัฒนาการด้านการบังคับคดีแพ่งไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน และขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่น และจัดการประชุมที่ประสบความสําเร็จอย่างมาก

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด