ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

30 ต.ค. 2561 13:07 น. 178 ครั้ง

เอกสารแนบ