ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561

31 ต.ค. 2561 15:06 น. 508 ครั้ง

1. มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 สืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

2. การสัมมนา เรื่อง การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต : ปัญหาและทางออก (Back to the Future of Addiction : Problems and Solutions)

3. การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ”

4. การสัมมนาในหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล : อาชญากรรมกับคริปโตเคอร์เรนซี่”

5. การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน”

6. การลงนามบันทึกความตกลงการรับ - ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบังคับคดีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 28 แห่ง

7. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๑ (DJOP Vocational Skills Competition : DJOP VSC 2018)

8. การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

9. การสัมมนา เรื่อง “การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน”

10. โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน

11. การให้บริการสายด่วนยุติธรรม (Justice call Center) แก่ประชาชน 24 ชั่วโมง

12. โครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาสในการตรวจสารพันธุกรรมพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี