สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่างทอง ลงพื้นที่บูรณาการงานรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนร่วมกับชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเกาะสมุย

8 พ.ย. 2561 12:09 น. 1,758 ครั้ง

                               เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยนางสาวรุ่งทิวา บุญตะรังค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยนายกิตติพร วรรณะ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ/นายอนุพงศ์ ทองเรือง นักวิชาการยุติธรรม /ที่ปรึกษากฎหมายคลินิกยุติธรรม และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่างทอง ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ร่วมกับชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอเกาะสมุย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชน จากการลงพื้นที่พบปัญหาของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน เสียงรบกวนจากกลุ่มเด็กแว้น และสุนัขจรจัด ซึ่งสามารถนำปัญหาดังกล่าวไปสู่การะบวนการแก้ไขช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกัน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลอ่างทอง ชุมชนหินลาด ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดอน นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ